به اشتراک گذاشتن

منابع انسانی

لطفاً فرم زیر را به صورت کامل تکمیل نموده و رزومه خود را پیوست نمایید. بخش منابع انسانی ما در کوتاهترین زمان اطلاع رسانی لازم را انجام خواهند داد.

اطلاعات شخصی

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

آموزش و دوره ها

لطفا دوره هایی را که در آن حضور داشته ید مشخص نمایید

زبان های خارجی

لطفا زبان های خارجی و سطح توانایی خود را مشخص کنید.
زبان خارجی
خواندن
نوشتن
درک مفاهیم

سابقه کار

لطفاسابقه کار قبلی خود را بنویسید

سایر اطلاعات